[1]
จันทร์พิทักษ์ น. and มณฑา ร. 2019. The Blockchain-Based Cooperative Management System. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 9, 2 (Dec. 2019), 1–12. DOI:https://doi.org/10.14456/jist.2019.9.