(1)
กันยะมี ก.; สถิตวิริยวงศ์ จ. Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System. JIST 2010, 1, 17-24.