(1)
ชาวเกวียน เ.; ลีลาเกียรติสกุล ว. Thai CAPTCHA : Construction and Analysis. JIST 2011, 2, 56-46.