(1)
เหลืองวงศกร ไ.; ลีลาเกียรติสกุล ว.; ภูมิวุฒิสาร ส.; พิพัฒน์ธนอุดมดี พ. Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device. JIST 2017, 7, 44-55.