(1)
จันทร์พิทักษ์ น.; มณฑา ร. The Blockchain-Based Cooperative Management System. JIST 2019, 9, 1-12.