เกิดกิจ ส., อุ่นอนันต์ อ., & มีสัจ พ. (2015). Classification of Reliable Content on Cancer Thai Website using CancerDic+. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 5(2), 34–43. https://doi.org/10.14456/jist.2015.11