เหลืองวงศกร ไ., ลีลาเกียรติสกุล ว., ภูมิวุฒิสาร ส., & พิพัฒน์ธนอุดมดี พ. (2017). Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 7(2), 44–55. https://doi.org/10.14456/jist.2017.10