จันทร์พิทักษ์ น., & มณฑา ร. (2019). The Blockchain-Based Cooperative Management System. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9(2), 1–12. https://doi.org/10.14456/jist.2019.9