ร่วมรักษ์ พ., วัชรอาภานุกร ก., ดิษฐป้าน โ., & มาเจริญ ณ. (2019). Driving behavior check system. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9(2), 35–43. https://doi.org/10.14456/jist.2019.12