กันยะมี ก.; สถิตวิริยวงศ์ จ. Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 17–24, 2010. DOI: 10.14456/jist.2010.12. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135137. Acesso em: 28 may. 2024.