ชาวเกวียน เ.; ลีลาเกียรติสกุล ว. Thai CAPTCHA : Construction and Analysis. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 56–46, 2011. DOI: 10.14456/jist.2011.12. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135189. Acesso em: 18 may. 2024.