ณรงค์วณิชย์ พ.; มิตราปิยานุรักษ์ ป.; คำวิลัยศักดิ์ ว.; แก้วตระกูลพงษ์ ป. Autofocusing System using Matching Blurry measure and Working Distance for industrial application. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 43–52, 2012. DOI: 10.14456/jist.2012.6. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135216. Acesso em: 18 may. 2024.