เหลืองวงศกร ไ.; ลีลาเกียรติสกุล ว.; ภูมิวุฒิสาร ส.; พิพัฒน์ธนอุดมดี พ. Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 44–55, 2017. DOI: 10.14456/jist.2017.10. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135491. Acesso em: 25 may. 2024.