จันทร์พิทักษ์ น.; มณฑา ร. The Blockchain-Based Cooperative Management System. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 1–12, 2019. DOI: 10.14456/jist.2019.9. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/211214. Acesso em: 26 may. 2024.