ร่วมรักษ์ พ.; วัชรอาภานุกร ก.; ดิษฐป้าน โ.; มาเจริญ ณ. Driving behavior check system. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, [S. l.], v. 9, n. 2, p. 35–43, 2019. DOI: 10.14456/jist.2019.12. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/225706. Acesso em: 25 may. 2024.