กันยะมี กนกวรรณ, and สถิตวิริยวงศ์ จันทร์บูรณ์. 2010. “Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1 (2):17-24. https://doi.org/10.14456/jist.2010.12.