ชาวเกวียน เกษรินทร์, and ลีลาเกียรติสกุล วรพล. 2011. “Thai CAPTCHA : Construction and Analysis”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 2 (2):56-46. https://doi.org/10.14456/jist.2011.12.