เหลืองวงศกร ไพโรจน์, ลีลาเกียรติสกุล วรพล, ภูมิวุฒิสาร สุรณพีร์, and พิพัฒน์ธนอุดมดี พัชวรัทย์. 2017. “Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 7 (2):44-55. https://doi.org/10.14456/jist.2017.10.