ร่วมรักษ์ พุฒินันท์, วัชรอาภานุกร กุศล, ดิษฐป้าน โชกุน, and มาเจริญ ณัฏฐ์. 2019. “Driving Behavior Check System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 9 (2):35-43. https://doi.org/10.14456/jist.2019.12.