กันยะมี ก. and สถิตวิริยวงศ์ จ. (2010) “Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System”, JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 1(2), pp. 17–24. doi: 10.14456/jist.2010.12.