ชาวเกวียน เ. and ลีลาเกียรติสกุล ว. (2011) “Thai CAPTCHA : Construction and Analysis”, JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2(2), pp. 56–46. doi: 10.14456/jist.2011.12.