เหลืองวงศกร ไ., ลีลาเกียรติสกุล ว., ภูมิวุฒิสาร ส. and พิพัฒน์ธนอุดมดี พ. (2017) “Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device”, JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 7(2), pp. 44–55. doi: 10.14456/jist.2017.10.