จันทร์พิทักษ์ น. and มณฑา ร. (2019) “The Blockchain-Based Cooperative Management System”, JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9(2), pp. 1–12. doi: 10.14456/jist.2019.9.