ร่วมรักษ์ พ., วัชรอาภานุกร ก., ดิษฐป้าน โ. and มาเจริญ ณ. (2019) “Driving behavior check system”, JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, 9(2), pp. 35–43. doi: 10.14456/jist.2019.12.