[1]
จันทร์พิทักษ์ น. and มณฑา ร., “The Blockchain-Based Cooperative Management System”, JIST, vol. 9, no. 2, pp. 1–12, Dec. 2019.