กันยะมี ก., and สถิตวิริยวงศ์ จ. “Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 1, no. 2, Dec. 2010, pp. 17-24, doi:10.14456/jist.2010.12.