ชาวเกวียน เ., and ลีลาเกียรติสกุล ว. “Thai CAPTCHA : Construction and Analysis”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 2, no. 2, Dec. 2011, pp. 56-46, doi:10.14456/jist.2011.12.