ประภานิติเสถียร ส., and เกษร ไ. “A Hybrid Approach for Thai Documents Plagiarism Detectionusing N-Gram and Semantic Role Labeling Technique”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 5, no. 1, June 2015, pp. 42-50, doi:10.14456/jist.2015.5.