เหลืองวงศกร ไ., ลีลาเกียรติสกุล ว., ภูมิวุฒิสาร ส., and พิพัฒน์ธนอุดมดี พ. “Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 7, no. 2, Dec. 2017, pp. 44-55, doi:10.14456/jist.2017.10.