จันทร์พิทักษ์ น., and มณฑา ร. “The Blockchain-Based Cooperative Management System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 9, no. 2, Dec. 2019, pp. 1-12, doi:10.14456/jist.2019.9.