ร่วมรักษ์ พ., วัชรอาภานุกร ก., ดิษฐป้าน โ., and มาเจริญ ณ. “Driving Behavior Check System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol. 9, no. 2, Dec. 2019, pp. 35-43, doi:10.14456/jist.2019.12.