กันยะมี กนกวรรณ, and สถิตวิริยวงศ์ จันทร์บูรณ์. “Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 1, no. 2 (December 29, 2010): 17–24. Accessed May 26, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135137.