ชาวเกวียน เกษรินทร์, and ลีลาเกียรติสกุล วรพล. “Thai CAPTCHA : Construction and Analysis”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 2, no. 2 (December 30, 2011): 56–46. Accessed May 25, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135189.