ณรงค์วณิชย์ พิพัฒน์, มิตราปิยานุรักษ์ ประดิษฐ์, คำวิลัยศักดิ์ วุฒิพงษ์, and แก้วตระกูลพงษ์ ปกรณ์. “Autofocusing System Using Matching Blurry Measure and Working Distance for Industrial Application”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 3, no. 1 (June 30, 2012): 43–52. Accessed May 18, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135216.