พูลสวัสดิ์ บัญญพนต์, and ดอกประโคน พนมพร. “Visual Programming and Computational Thinking Game”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 6, no. 2 (December 30, 2016): 9–16. Accessed May 26, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135446.