เหลืองวงศกร ไพโรจน์, ลีลาเกียรติสกุล วรพล, ภูมิวุฒิสาร สุรณพีร์, and พิพัฒน์ธนอุดมดี พัชวรัทย์. “Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 7, no. 2 (December 28, 2017): 44–55. Accessed May 26, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135491.