จันทร์พิทักษ์ นันทา, and มณฑา รัฐพล. “The Blockchain-Based Cooperative Management System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 9, no. 2 (December 26, 2019): 1–12. Accessed May 26, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/211214.