ร่วมรักษ์ พุฒินันท์, วัชรอาภานุกร กุศล, ดิษฐป้าน โชกุน, and มาเจริญ ณัฏฐ์. “Driving Behavior Check System”. JOURNAL OF INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY 9, no. 2 (December 26, 2019): 35–43. Accessed May 28, 2024. https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/225706.