1.
กันยะมี ก, สถิตวิริยวงศ์ จ. Secure and Flexible Multiple-Agent Key Recovery System. JIST [Internet]. 2010 Dec. 29 [cited 2024 May 26];1(2):17-24. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135137