1.
ชาวเกวียน เ, ลีลาเกียรติสกุล ว. Thai CAPTCHA : Construction and Analysis. JIST [Internet]. 2011 Dec. 30 [cited 2024 May 25];2(2):56-4. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135189