1.
ประภานิติเสถียร ส, เกษร ไ. A Hybrid Approach for Thai Documents Plagiarism Detectionusing N-gram and Semantic Role Labeling Technique. JIST [Internet]. 2015 Jun. 30 [cited 2024 May 28];5(1):42-50. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135382