1.
พูลสวัสดิ์ บ, ดอกประโคน พ. Visual Programming and Computational Thinking Game. JIST [Internet]. 2016 Dec. 30 [cited 2024 May 18];6(2):9-16. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135446