1.
ลีลานุภาพ ธ, กุสูงเนิน ธ, จอมอุตม์ ธ. The Development of Mobile Application for Requesting Emergency Assistance from Crowds. JIST [Internet]. 2017 Dec. 28 [cited 2024 May 25];7(2):20-31. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135486