1.
เหลืองวงศกร ไ, ลีลาเกียรติสกุล ว, ภูมิวุฒิสาร ส, พิพัฒน์ธนอุดมดี พ. Home Surveillance Security Systems Using an ESP8266 Embedded Device. JIST [Internet]. 2017 Dec. 28 [cited 2024 May 21];7(2):44-55. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/135491