1.
พลอยงามว, จารุเศรณีศ. 3D Augmented Reality Brochure via Smartphone for Travel Exhibition. JIST [Internet]. 2018Dec.25 [cited 2020May30];8(2):37-5. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/155479