1.
จันทร์พิทักษ์ น, มณฑา ร. The Blockchain-Based Cooperative Management System. JIST [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 May 18];9(2):1-12. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/211214