1.
ร่วมรักษ์ พ, วัชรอาภานุกร ก, ดิษฐป้าน โ, มาเจริญ ณ. Driving behavior check system. JIST [Internet]. 2019 Dec. 26 [cited 2024 May 26];9(2):35-43. Available from: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JIST/article/view/225706