(1)
พิมพขันธ์ ว. . .; ปัทวงค์ ภ. . .; เดชพงษ์สัมฤทธิ์ อ. การออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกการอนุรักษณ์ช้างไทย. JSCI-SBU 2021, 1, 53-64.