(1)
สุขสุคนธ์ เ. .; โสภาประดิษฐ์ ส. .; กระชั้น ส. .; ธีระนาวี ภ. .; แก้วมณีรุ่งโรจน์ ภ. . ระบบสตาร์ทและติดตามรถจักรยานยนต์ด้วยสมาร์ทโฟน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง. JSCI-SBU 2021, 1, 17-29.