อรุณศิวกุล อ. เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยอาศัยการเพิ่มอากาศแบบหัวพ่นควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 38–52, 2021. Disponível em: https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/JSCI/article/view/243621. Acesso em: 1 มี.ค. 2024.